Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Последна промяна: 21.03.2024 година

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

1.1. Добре дошли в https://optonica.bg/en/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „ГРАФЕН ГРУП“ ООД и е достъпен в цял свят.

1.2. Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: +359 889 80 10 66 или на store@optonica.bg.

1.3. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 

 1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ГРАФЕН ГРУП“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205553708, със седалище и  адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, р-н Витоша, р-н ”Витоша”, ул. Спас Соколов № 3, вх. А, ет. 4, ап. 13, телефон за контакти: +359 889 80 10 66, електронна поща: store@optonica.bg и интернет страница: http://www.optonica.bg/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2. Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1. По смисъла на настоящите Общи условия:

3.1.1. Доставчик е „ГРАФЕН ГРУП“ ООД.

3.1.2. Ползвател/и е/са:

 • посетителите на уеб сайта http://www.optonica.bg;
 • лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика;

 

3.1.3. Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

3.1.4. Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

 

3.2. Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
 • Начин за поръчка на стоки;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отказ от поръчка;
 • Доставка;
 • Отказ на доставка. Рекламации;
 • Връщане на стока;
 • Възстановяване на заплатена сума;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.

 

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

4.1. Наименование на Доставчика: „ГРАФЕН ГРУП“ ООД.

4.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, р-н Витоша, р-н ”Витоша”, ул. Спас Соколов № 3, вх. А, ет. 4, ап. 13

4.3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 889 80 10 66, електронна поща: store@optonica.bg.

4.4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

 • „ГРАФЕН ГРУП“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205553708. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

 

 1. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1. Доставчикът е създал уеб сайта http://www.optonica.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

6.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

6.3. В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

7.1. Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на LED осветление. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки.

7.2. Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

7.3. Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

 

7.4. В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да регистрират потребителски профил;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика.

7.5. Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

7.6. Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

 

8.1. Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

8.2. Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Регистрация“ и да попълни вярно регистрационен формуляр, в който следва да бъдат въведени име и фамилия и адрес на електронна поща.

8.3. След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистрация“. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

8.4. След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистационния формуляр адрес на електронната поща, който съдържа линк за създаване на парола за влизане в профила. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта и се сключва договор за предоставяне на услугата за потребителски профил по електронен път. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола. След като Ползвателят регистрира потребителски профил, Ползвателят има възможност за достъп до потребителския профил, както и да въвежда адрес и телефон, които да бъдат запаметени в регистрирания потребителски профил, а също така и да извършва промени в данните.

8.5. Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

8.6. Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

 

 1. ПОРЪЧКА

9.1. За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

9.2. Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.

9.3. Поръчки от Ползватели с регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които имат регистриран потребителски профил е необходимо да влязат в потребителския си профил, да изберат стока, която желаят да закупят и да натиснат бутона „Купи“. В количката, Ползвателят следва да избере вида на доставката и да избере бутона „Приключване на поръчката“. След избиране на бутона „Приключване на поръчката“ Ползвателят следва да въведе адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес. Ползвателят има възможност да въведе и различен от посочения адрес, на който поръчаната стока да бъде доставена. На следващо място, Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Условията за ползване и Политиката за лични данни и да натисне върху бутона „Поръчка“, като преди това на екрана е показана крайната цена, която Ползвателят трябва да заплати включваща цената на стоката и доставката.

9.4. Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистиран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

9.5. Поръчки от Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил е необходимо директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин, да натиснат бутона „Добави в количка“. В количката, Ползвателят следва да избере вида на доставката и да избере бутона „Продължете към касата“. След избиране на бутона „Към касата“ Ползвателят следва да въведе име, фамилия, адрес за доставка, град, телефонен номер и адрес на електронна поща. На следващо място, Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Условията за ползване и Политиката за лични данни и да натисне върху бутона „Поръчка“, като преди това на екрана е показана крайната цена, която Ползвателят трябва да заплати включваща цената на стоката и доставката.

9.6. Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвържението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока и количество. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

 

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

10.1. Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

10.2. Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени чрез наложен платеж.

 

 1. ДОСТАВКА

11.1. Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя продукти на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът извършва доставки на поръчаните продукти в цял свят посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. За всяка отделна доставка Доставчикът предоставя цена за доставка след предварително предоставен от Ползвателя адрес, на който да бъдат доставени продуктите.

11.2 Поръчаните продукти се изпращат в срок от 24 часа (в работни дни). Сроковете за доставка се определят от избраната куриерска организация и ще бъдат допълнително уточнени за всяка конкретна поръчка. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката, а също така и за каквито и да е било забавяния свързани с митническо освобождаване.

11.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация за изпращането на продуктите в деня, в който продуктите са предадени на куриерската организация.

11.4 Продуктите се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че продуктите са получени.

 

 1. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ

12.1. При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Ползвателят се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера в следните случаи, а именно:

 • цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;
 • доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя.

12.2. При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Ползвателят подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на store@optonica.bg.

12.3. Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката. 

12.4. В случай, че доставената стока е различна от поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

12.5. Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено до две години от доставката на стоката, на следния адрес на електронна поща, а именно: store@optonica.bg и на адреса на управление на Доставчика, а именно: гр. София, п.к. 1404, р-н Витоша, р-н ”Витоша”, ул. Спас Соколов № 3, вх. А, ет. 4, ап. 13. При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

13.1. Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя.

13.2. Ползвателят е дължен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

13.3. Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

13.4. В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в предоставения 14-дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.

13.5. Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: гр. София, п.к. 1784, Младост 1, бл. 144, Магазин 1 и 2.

13.6. За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До „ГРАФЕН ГРУП“ ООД

Адрес за доставка: гр. София, п.к. 1784, Младост 1, бл. 144, Магазин 1 и 2.

 

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

 

………………………………………………………/описание на стоката/ите/

Стоката е поръчана на  …………………. с № на поръчка  …………………..

Стоката е получена на ………………….

Име на Ползвателя: ……………………………….

Адрес на Ползвателя: ……………………………………

Банкова сметка за възстановяване на суми в случай, че сумата е заплатена с банков превод или наложен платеж:

IBAN: ……………………………………………

BIC: ………………………………………………

Титуляр: ……………………………………….

В случай, че сумата е била заплатена с карта или през системата PayU, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.

 

Подпис на Ползвателя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

Дата:

 

13.7. След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл.13.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл.13.5 адрес или на store@optonica.bg.

13.8. Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

 

 1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

14.1. В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo получаване нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

14.2. Сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

14.3. Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

15.2. В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

 

 1. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

17.1. Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

17.2. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

17.3. Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

17.4. Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

17.5. Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

17.6. Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

17.7. Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

17.8. Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

 

 1. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

19.1. Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

19.2. Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

19.3. С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

19.4. В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

19.5. Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

20.1. Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон, „Instagram” бутон  и бутон към уеб сайта на разработчика на сайта на Доставчика. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

 

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

21.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

21.2 Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка.

21.3 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

21.4 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, създаване на производни от защитените произведения, възпроизвеждане, разпространение, публикуване, препредаване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

22.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

22.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

22.4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

22.5. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

22.6. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на  +359 889 80 10 66 или store@optonica.bg.